25.10.2010

Kaupunginhallituksen maanantain 25.10.2010 esityslista:

Kaupunginhallitus 25.10.2010

576 §

<2010-02874> Rakennuskannasta luopumiseen tähtäävät linjaukset kaupungin toimitilahallinnossa¨

Lahden Tilakeskus valmisteli vuoden 2009 aikana omistajahallinnassaan olevien toimitilarakennusten luokituksen (salkutus 2009), jossa rakennukset jaettiin neljään eri luokkaan seuraavasti:

 • Salkku A: Kohteet, jotka kaupunki omistaa ja ylläpitää pitkällä tähtäimellä
 • Salkku B: Kohteet, jotka kaupunki pitää ja kehittää omistuksessaan
 • Salkku C: Kohteet, joita kehitetään luopumistarkoituksessa
 • Salkku D: Kohteet, joista luovutaan ilman kehittämispanostusta

Salkutuksen tulokset on esitelty kaupunginhallituksen iltakouluissa tammikuussa ja kesäkuussa 2010.

Salkutusraportin (18.1.2010) mukaan tilakeskuksen toimitilakannan todettiin olevan vuoden 2009 alun tietojen mukaan huoneistopinta-alaltaan yhteensä 469.400 m2, josta kaupungin omistamia rakennuksia ja tiloja oli 403.000 m2 ja markkinoilta vuokrattuja tiloja 66.400 m2. Kannan teknisen käyttöasteen todettiin olevan 95 %. Luokittelu kohdistettiin 346 rakennukseen, joiden yhteenlaskettu huoneistoala on 393.426 hum2. Lisäksi toimenpidetarkastelun kohteena olivat tilakantaan kuuluvat kaupungin omistamat puhtaasti imagosyistä pidettävät rakennukset, tilapäiskäyttöä palvelevat ns. viipalerakennukset, tilakeskuksen hallinnassa olevat osakehuoneistot sekä kaupungin markkinoilta vuokralle ottamat rakennukset ja huoneistot.

Kuluvan vuoden alussa raportoitu luokitellun toimitilarakennuskannan rakenne oli seuraava:

 • Salkku A: 177 rakennusta (51 % kannasta), 283.000 hum2 (71 % huoneistoalasta), korjausvelka 23,0 milj. euroa
 • Salkku B: 15 rakennusta (4 %), 43.400 hum2 (11 %), korjausvelka 9,6 milj. euroa
 • Salkku C: 6 rakennusta (2 %), 2.200 hum2 (1 %), korjausvelka 0,5 milj. euroa
 • Salkku D: 122 rakennusta (35 %), 59.500 hum2 (15 %), korjausvelka 16,7 milj. euroa

Kaupungin tuottavuusohjelmassa toimitilahallinnolle asetettuna kärkihankkeena on D-salkun rakennuksista luopumiseen tähtäävät toimenpiteet vuosina 2010-2012 siten, että tavoitteeksi on asetettu 25% poistuma kunakin vuonna.

Vuoden 2010 aikana tehtyjen tarkistusten jälkeen D-salkun rakenne (edustaen tuottavuusohjelman lähtötilannetta) on muodostunut seuraavaksi:

Salkku D: 117 rakennusta, 59.167 hum2, korjausvelka 16,5 milj. euroa

D-salkun poistumatavoitteesta on toteutunut tähän mennessä 11 % rakennuksia purkamalla (16 kpl), joilla toimenpiteillä korjausvelkaa on poistunut 1,25 milj. euroa. Lisäksi myyntineuvotteluvaiheessa on tällä hetkellä 5 % lähtötilanteen pinta-alasta. Rakennuksia puretaan vielä loppuvuodesta (~10%), suurimpana Kilpiäisten ent. vanhainkoti. Kokonaistavoite vuoden 2010 ja vuoden 2011 alun aikana saavutettavasta poistumasta on 26 % pinta-alasta ja lähes 6 milj. euroa korjausvelasta.

D-salkkuun kohdistettavia toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä tilakeskuksen ja teknisen ja ympäristötoimialan maankäyttöyksikön kesken. Asiassa on kuultu myös kaupunginmuseon kanta rakennusten mahdollisten suojelutavoitteiden osalta, mikä on otettu valmistelussa ja valmisteluvaiheessa olevassa kaavoitustyössäkin huomioon.

D-salkun rakennukset on jaettu toimenpiteiden ja niiden ajallisen jaksotuksen mukaan seuraaviin luokkiin (liite 1):

 • Viipymättä myyntiin pantavat rakennukset, 10 kpl, 4.328 hum2, poistuva korjausvelka 1,58 milj. euroa
 • Odotusajan jälkeen myyntiin pantavat rakennukset, 32 kpl, 24.337 hum2, poistuva korjausvelka 6,62 milj. euroa
 • Puretut rakennukset, 16 kpl, 6.498 hum2, poistunut korjausvelka 1,25 milj. euroa
 • Loppuvuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana purettavat rakennukset, 18 kpl, 13.025 hum2, poistuva korjausvelka 4,55 milj. euroa
 • Myöhemmin (käytön poistumisen ja/tai kaavoituksen valmistumisen jälkeen) purettavat rakennukset, 41 kpl, 10.979 hum2, poistuva korjausvelka 2,54 milj. euroa

Odotusaika edellä olevassa luokittelussa tarkoittaa sitä, että toteuttaviin toimenpiteisiin rakennuksista luopumiseksi ryhdytään sen jälkeen, kun tilojen käyttötarpeet kaupungin tai sen sidosryhmien kannalta väistyvät kokonaan ja/tai esimerkiksi kiinteistöjen tuleva maankäyttö on ratkaistu kaavoitussuunnittelun keinoin.

Tilakeskuksen ja maankäyttöyksikön kesken on sovittu muutamien rakennusten siirtämisestä tilakeskuksen omistajahallinnasta maankäyttöyksikön hallintaan. Kysymyksessä olevilla rakennuksilla ei ole toimitilahallinnon kannalta käyttötarvetta ja kiinteistökehityksen kannalta ko. kohteet ovat yksinomaan maankäytön intressissä. Maankäytölle 1.1.2011 siirrettävät rakennukset ovat seuraavat (liite 2):

 • Kukkasjärven kesäsiirtola, 4 rakennusta
 • Koneharjunkadun varastot, 2 rakennusta
 • Kankaanpäänkatu 64 (Karisto), varastorakennus
 • Niemen sataman varastorakennus
 • Torkonkadun konehalli
 • Kankolan ent. päiväkoti, toiminta päättynyt kesäkuussa 2010
 • Yrjölän tilan rakennukset, asuinrakennus, 2 talousrakennusta
 • Takkula alatalo ja Lisä-Takkula sauna (golfalue), 2 rakennusta

Hallinnan siirto käsittää 15 rakennusta (yht. 3.566 hum2). joiden vähäiset tasearvot tilakeskus poistaa vuoden 2010 tilinpäätöksessään. Siltä osin kuin siirrettäviin rakennuksiin kohdistuu myöhemmin päättyviä vuokrasopimuksia, tilakeskus hoitaa siirron jälkeenkin niiden vuokrahallinnon.

Erikseen on sovittu menettelystä siltä varalta, että osoitteessa Töyrykatu 5 olevan pienen ”Puupaavolaa” edustavan puurakenteisen mökin omistajahallinta siirretään tilakeskukselta maankäyttöyksikölle, mikäli kaupunginhallitus linjaa rakennuksen paikallaan säilytettäväksi mahdollisessa vuokraus- tai omistuksenluovutustarkoituksessa. Siirtoa perustellaan sillä, että tilakeskuksella ei ole rakennuksen säilyttämiseen tähtääviä tavoitteita ja että rakennuksen tulevaisuudesta ja sen ympäristöstä huolehtimisen mahdollisine kaavoitustehtävineen ja tontinmuodostuksineen tulee olla kaupungin organisaatiossa operatiivisesti yksissä käsissä.

D-salkun poistumatavoitteiden lisäksi tilakeskus pitää tarpeellisena tilakannan kehittämistavoitteena myös muutaman toimitilakäytössä olleen/olevan huoneiston osakeomistuksesta luopumista. Osakkeiden myynnillä voidaan poistaa tarpeettomiksi käyneiden tilojen vastikemenot ja välttyä rakennuksissa tehtävien peruskorjausten (mm. putkiremontit) kustannusvaikutuksilta vastaisuudessa. Tilakeskus esittää, että seuraavien huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet voidaan laittaa myyntiin käypään markkinahintaan:

 • Asunto Oy Metsänneito, Kivikatu 4 B 33, asunto 77 m2, tyhjillään
 • Asunto Oy Kasakkamäki, Kasakkamäenkatu 8, ent. kirjasto 148 m2, tyhjillään
 • Asunto Oy Oksarinne, Laitakatu 7, ent. Möysän päiväkoti (satelliitti) 140 m2, myynti Viherlaakson päiväkotisaneerauksen väistötilakäytön jälkeen
 • Asunto Oy Honkalanpuisto, Monontie 6, Honkalanpuiston päiväkoti 175 m2, määräaikainen takaisinvuokraus päiväkotikäyttöön

Asian valmistelija/lisätietojen antaja: toimitilajohtaja Mauri Koistinen, puh. 050 – 65 862.

Liitteet:

1. Luettelo toimitilakannan D-salkkuun kuuluvista rakennuksista

2. Luettelo D-salkusta teknisen ja ympäristötoimialan maankäyttöyksikön hallintaan siirrettävistä rakennuksista

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää antaa toimitilakannan luokittelussa syntyneen ns. D-salkun poistamiseen tähtäävät seuraavat linjaukset liitteenä 1 olevan rakennus- ja toimenpideryhmittelyn mukaisesti:

 • tilakeskus käynnistää ja toteuttaa toimenpiteet D-salkun purettavien rakennusten listalla olevien kohteiden poistamiseksi loppuvuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana.
 • tilakeskus valmistelee odotusajan jälkeen purettavien rakennusten listalla olevien kohteiden poistamista sitä mukaan kuin edellytykset purkamiselle ovat syntymässä. Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin tarve tai mahdollinen velvoite järjestää käyttäjille korvaavat tilat purkamisen seurauksena.
 • tilakeskus ryhtyy valmistelemaan myytävien rakennusten listalla olevien rakennusten omistuksesta luopumista ja tuo valmistellut esitykset kaupunginhallituksen tietoon tai päätettäväksi sitä mukaa kuin myynnin edellytyksiä syntyy.

Kaupunginhallitus päättää, että liitteessä 2 luetellut toimitilahallinnolle tarpeettomat ja yksinomaan maankäytön intressissä olevat rakennukset siirretään tilakeskuksen omistajahallinnasta teknisen ja ympäristötoimialan maankäyttöyksikön hallintaan.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa tilakeskusta valmistelemaan niiden osakkeiden myyntiä, jotka oikeuttavat seuraavien toimitilakäytössä olleiden huoneistojen hallintaan:

 • Asunto Oy Metsänneito, asunto 77 m2
 • Asunto Oy Kasakkamäki, ent. kirjasto 148 m2
 • Asunto Oy Oksarinne, ent. päiväkoti (satelliitti) 140 m2
 • Asunto Oy Honkalanpuisto, päiväkoti 175 m2, määräaikainen takaisinvuokraus päiväkotikäyttöön

Osoitteessa Töyrykatu 5 puistoalueella sijaitsevan pienen puurakennuksen paikallaan säilyttämisestä, siirtämisestä taikka purkamisesta päätetään erikseen.

Päätös:

Toimenpiteet:
Kh: ote Lahden Tilakeskus, teky (oikaisuvaatimusohjeet)

Liite
Mainokset